Ny- och ombyggnadsprojekt

Skandia Fastigheter förädlar och utvecklar fastigheter och områden i och runt Sveriges tre storstäder. Det här är några av de adresser på vilka vi bygger om eller bygger nytt.

Danderyds Centrum, Stockholm

Nu påbörjar vi vår sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Planen är att dörrarna slutgiltigt ska slås upp 2020.

Projektets första fas består av det åtta våningar höga kontorshus som byggs intill köpcentrumets södra entré, samtidigt som parkeringsplatserna utökas från 700 till 1 300 stycken, genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.

Köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM.

Läs mer på http://www.danderydsc.se/

Kontakt

Bo Jansson, fastighetschef 
08-573 656 50, bo.jansson@skandiafastigheter.se

Masthusen, Malmö

Malmö, Västra hamnen

2010 ägde sjösättningen av Masthusen i Malmös Västra hamnen rum. Det innebar startskottet för ett omfattande utvecklingsprojekt. Mässhallarna revs och lämnade plats för 18 nya stadsdelskvarter med såväl kontor som bostäder, handel och service. Det första nya kontorshuset, Masttorget 6, stod klart i slutet av 2013 och under våren 2014 invigdes det nya stadsdelstorget, Masttorget, utanför kontorshuset. I området finns nu även fastigheter med äldreboende, vårdboende, gym samt 60 bostadshyresrätter samt ett stort antal bostadsrätter. 

Totalt har 100 000 historiska kvadratmetrar blivit nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Och mer kommer det att bli. Mer om detta finns på www.masthusen.se

Skandia Fastigheter blev först i Norden med att utveckla en hel stadsdel enligt miljöklassificeringssystemet Breeam Communities. Certifieringssystemet är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld.

Kontakt

Tim Prevolnik, Marknadsområdeschef
040-20 63 45, tim.prevolnik@skandiafastigheter.se

Fabriksparken, SundbybergHär bygger vi 450 nya lägenheter

Nu väcker vi liv i området kring Max Sieverts gamla kabelfabrik. Fabriksparken ska bli en hållbar och inspirerande stadsdel med unika miljöer för bostäder, kontor, handel och service. En del av det nya Sundbyberg där den historiska fabriksmiljön möter parkkänslan från Marabouparken.

Vi påbörjade förnyelsen av området längs Löfströms Allé, som tidigare har varit parkering, under hösten 2016. Vi utvecklar hela området under åren 2016-2021. I en första etapp bygger vi 150 lägenheter, om ett till fem rum, med inflyttning planerad till våren 2019. Läs mer på fabriksparken.se

I vårt område finns idag flera kontorsfastigheter, dagligvarubutik, apotek, café och restaurang. Ett strategiskt läge med centrala Sundbyberg och stationen runt hörnet med kommunikationer som pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar. Den som går i motsatt riktning finner fina promenadstråk längs Bällstaån in mot stan och den prisbelönta Marabouparken med sin konsthall.

Detta händer i Fabriksparken just nu:

  • Vi utför mark- och ledningsarbete, för tillfället på Löfströms Allé.
  • Vi upprustar områdets huvudledningar för vatten. Arbetet påverkar inte vattentillförseln.
  • Vi har monterat nya belysningsstolpar längs med gångbanan och rampen upp mot Löfströms Allé 6. Dessa är provisoriska och kommer att användas under hela byggperioden.
  • Ågatan in i Fabriksparken är avstängd från Löfströms Allé. Ny infart till gästparkeringen är belägen längre norrut på Löfströms Allé.
  • Trottoar och cykelväg i norrgående riktning på Löfströms Allé är avstängd utmed arbetsområdet. Cyklister hänvisas istället till körbanan och gående till trottoaren på andra sidan Löfströms Allé.
  • Vi gjuter betonggrunder av hus och källare.
  • Vi förstärker marken för Fabriksparkens andra kvarter genom pålning.
  • Vi förbereder byggstart av Fabriksparkens tredje etapp.
  • Till hösten 2018 färdigställer vi ett parkeringsgarage för Willys kunder. Under tiden är Willys kundparkering belägen på andra sidan Löfströms Allé.

Kontakt

Sten Jansson, marknadsområdeschef
08-573 657 30, sten.jansson@skandiafastigheter.se

Matz Rune, projektchef
08-573 655 56, matz.rune@skandiafastigheter.se

Backaplan, Göteborg

I Januari 2016 köpte vi handelsfastigheterna Backa 170:1 och Backa 172:1 på Backaplan i Göteborg. Det handlar om ett område med stor potential för att utveckla både bättre shoppingytor och nya bostäder. Backaplan är ett stadsdels- och cityshoppingcenter, beläget på Hisingen fem minuter från Göteborgs centrum. Det aktuella området expanderar kraftigt och inom 20 år beräknas en fördubbling av antalet invånare.

Vi tittar både på att förnya och utveckla möjligheterna till shopping men har också ambitioner att tillföra stadsdelen en betydande mängd bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med övriga aktörer i området medverkar vi i den långsiktiga förädlingen av stadsdelen Hisingen.

Kontakt

Bo Jansson, fastighetschef 
08-573 656 50, bo.jansson@skandiafastigheter.se

Vasastaden, Göteborg

Här bygger vi 15 nya bostäder

Vasastaden 22:21 är uppförd 1971 och innehåller 116 lägenheter samt ett antal kontors- och verksamhetslokaler. För fortsatt tryggt och trivsamt boende har fastigheten nyligen genomgått omfattade stam- och lägenhetsrenoveringar. För att tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns kommer vi nu att omvandla en del av kontors- och verksamhetslokalerna till 15 nya bostadslägenheter.

Vi kommer att bygga om lokaler på våningarna -1 till -3 på Karl Gustavsgatan 37-43. Vi påbörjar arbetet i september 2017 och vi beräkar vara färdiga till våren 2018.

Byggnaden ligger i centrala Göteborg, i området Vasastaden med närhet till Landala, Johanneberg, Lorensberg och Haga. Adresserna är Föreningsgatan 29 och 31 samt Karl Gustavsgatan 37-49. Byggnaden inrymmer fyra till sex plan helt ovan mark, tre souterrängplan samt källare.

Kontakt

Agneta Ranäng, hyresgästsamordning
031-767 51 51, agneta@rcbfast.se

Information och nyhetsbrev

Vasastaden, Göteborg

Här bygger vi 148 nya bostäder

Nu planerar vi att öka antalet centralt belägna bostäder i Göteborg. I korsningen av Föreningsgatan och Karl Gustavsgatan, mellan stadsdelarna Landala och Vasastaden, ska vi bygga 148 nya bostäder.

De nya bostäderna kommer att skapas genom att vi bygger fler våningar på våra befintliga huskroppar. Vi kommer också att uppföra ett 17 våningar högt så kallat punkthus, det vill säga ett friliggande hus, på en befintlig innergård. Förutom bostäder kommer vi även skapa plats för mindre verksamheter samt utöka det underjordiska parkeringsgarage som idag finns på plats.

Vårt område ligger cirka 1,5 kilometer söder om Göteborg centrum, med närhet till mycket goda kommunikationer. Byggstart av de nya bostäderna planeras till våren 2018.

För utvecklingens detaljplan hänvisar vi till stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Kontakt

Max Ramström, projektchef
031-734 38 38, max.ramstrom@skandiafastigheter.se

Punkthus på innergård mellan Vasastaden och Landala

Kållered, Mölndal

Här bygger vi 255 nya bostäder

Skandia Fastigheter äger sedan tidigare cirka 500 bostäder och även merparten av centrumbebyggelsen i Kållered. En större detaljplan för ett område om 12 hektar kring Kållered Centrum, som bland andra inbegriper Skandia Fastigheter, är nu utställd på samråd av Mölndals stad. När detaljplanen har antagits och vunnit laga kraft planerar vi att förtäta boendemöjligheterna utmed Streteredsvägen och Våmmedalsvägen. Här ska vi uppföra nya bostadshus med sammanlagt 255 lägenheter i blandade upplåtelseformer.

Utöver bostäder planerar vi även för trevliga och tydliga stråk. I vårt område finns idag flera bostadshus och handel med närhet till grönområden, cirka tio minuters resväg från centrala Göteborg. Byggstart av de nya bostäderna planeras till 2018.

För mer information om detaljplanen för utvecklingen av Kållered Centrum hänvisar vi till Mölndals stad.

Kontakt

Max Ramström, projektchef
031-734 38 38, max.ramstrom@skandiafastigheter.se  

Streteredsvägen Våmmedal

Våmmedal, Mölndal

Våmmedalsvägen 34-166

Skandia Fastigheter äger idag en fastighet om åtta huskroppar med 470 hyresrätter på Våmmedalsvägen 34-166 i Mölndal. Det har gått nästan 50 år sedan dessa byggnader uppfördes, och därför ska vi nu lyfta dem till modern standard.

De åtta huskropparna kommer att renoveras i etapper, både invändigt och utvändigt. Vi kommer att förnya tak, fönster och balkonger. Vi kommer även att byta ut slitna ledningar för vatten och avlopp, montera nya tätskikt i våtutrymmen och modernisera badrum. Utöver detta ska vi också se över och förbättra i tvättstugor, cykelrum, entréer och andra allmänna utrymmen.

Förbättrad isolering i bland annat vindsutrymmen kommer att öka fastigheternas energieffektivitet, vilket kommer att ge framtida energibesparingar. Dessutom kommer även fönstren att göras mer energieffektiva under renoveringen.

Byggstart för renoveringens första etapp är januari 2018, och vi beräknar att arbetet pågår till juni samma år. Vi beräknar vara färdiga med samtliga etapper till sommaren 2021.

Kontakt

Agneta Ranäng, hyresgästsamordning
031-767 51 51, agneta@rcbfast.se

Information och nyhetsbrev

Danderyd, Stockholm

Golfvägen 10-14

Efter att under drygt 50 år erbjudit hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende lyfts nu Skandia Fastigheters 124 hyresrätter i Danderyd till modern standard. Arbetet är igång och beräknas pågå under cirka 1,5 år, med planerad återflytt hösten 2017.  

De tre huskropparna kommer att renoveras i tre etapper, både invändigt och utvändigt. I hus som är femtio år gamla blir ledningar för vatten och avlopp utslitna samtidigt som till exempel våtutrymmen behöver nya tätskikt. Succesivt ska nu de aktuella 124 lägenheternas kök, badrum, ventilation och alla ytskikt bytas ut och renoveras. Dessutom väntar fler tvättstugor och uppgraderade allmänutrymmen. Kronan på verket blir fasadernas förnyelse och nya färgsättning.  

Energimässigt är fastigheterna redan effektiviserade genom ett byte av undercentralen till en modern fjärrvärmeanläggning. Ny ventilation kommer att ge ytterligare energibesparingar och även bidra till ett förbättrat inomhusklimat. Dessutom kommer också fönstren att bytas ut till energieffektiva sådana. 

Kontakt

Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef
08-573 656 11, fredrik.brorsson@skandiafastigheter.se

Jakobsberg, Stockholm

Skandia Fastigheter äger idag tre bostadsfastigheter med cirka 200 nyrenoverade hyresrätter, mitt i Jakobsbergs centrum. Vi planerar nu att förtäta boendemöjligheterna genom att omvandla grå parkeringsplatser till garage, ovanpå vilka vi ska bygga nya bostadshus med gröna gårdar – och samtidigt renovera och modernisera utemiljöerna runt våra befintliga hus.

Byggstart av de nya bostäderna planeras till våren 2018.

Kontakt

Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef
08-573 656 11, fredrik.brorsson@skandiafastigheter.se

Information och nyhetsbrev

Biet, Nacka

Gamla Värmdövägen 9–13

Kv. Biet, Sicklaön 124:2, Nacka

Här bygger vi 39 nya lägenheter

På Gamla Värmdövägen 9-11 har Skandia Fastigheter sedan tidigare ett boende för hyresgäster som är 55 år och äldre, ett så kallat 55+ boende. Nu utökar vi boendet med två nya våningar, och totalt 39 nya lägenheter.

Lägenheterna är mellan ett till tre rum och kök, med fokus på två rum och kök. I anslutning till fastigheten, på Gamla Värmdövägen 13, kommer vi att komplettera med fler parkeringsplatser genom anläggning av ett parkeringsdäck. I enlighet med Skandia Fastigheters hållbarhetsarbete kommer byggnaden att certifieras enligt Miljöbyggnad.

Våra fastigheter på Gamla Värmdövägen 9-11 samt 13 ligger i ett lugnt stadskvarter i västra Nacka, ett par kilometer från Södermalm i Stockholm. Fastigheten ligger omringad av lummiga grönområden, med närhet till både Stockholm och Nacka. Dit kan du ta dig med goda kommunikationer då ett tiotal bussar och Saltsjöbanan utgår från Nacka station, med en restid på cirka 15 minuter.

Projektet planeras vara klart till våren 2018, och förmedling av lägenheterna kommer att öppnas som tidigast under vintern 2017.

Här kan du anmäla mejlbevakning för intresseanmälan av bostäderna

Information och nyhetsbrev

Woodhouse Rosendal, Uppsala

Här bygger vi 157 nya lägenheter

I södra delen av Uppsala växer den nya stadsdelen Rosendal fram. Området, som ligger granne med Akademiska sjukhuset, ska bli en blandad stadsdel med bostäder, handel, närservice, kommunikationer, skola och närhet till naturen.  

Där bygger vi på Skandia Fastigheter Woodhouse Rosendal. Här kommer vi att uppföra 157 lägenheter invid stadsdelens nya torg, Talltorget. Byggstart beräknas till år 2017, med inflyttning planerad till år 2019.

Vi kommer att bygga hus på mellan fem till åtta våningar kring en gemensam innergård, med flera gemensamma funktioner som odlingar, verkstad och lekplatser. Samtliga lägenheter kommer att få balkonger och husen kommer till stor del att byggas av trä. I bottenvåningarna ut mot Torgny Segerstedts allé och mot torget kommer det att finnas lokaler. Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Kontakt

Liselotte Orest, projektchef
08-573 655 57, liselotte.orest@skandiafastigheter.se