Fastighetsägare och hyresgäster i samverkan för energieffektivisering

Energi är ett av Skandia Fastigheters fokusområden och energianvändning finns främst inom områdena el, värme och kyla. Bolaget arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering sedan många år, och såväl energimål som energiaspekter ligger till grund för detta arbete.

Målet med energieffektivisering är att den energi som trots allt behövs, används på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som utlovat inneklimat eller annan funktion upprätthålls. För att systematisera energiarbetet i den långsiktiga planeringen liksom i den dagliga driften har Skandia Fastigheter för varje fastighet kartlagt energianvändningen samt tagit fram en energiplan. Detta är ett arbetssätt som vi kommer att fortsätta bedriva.

Vi jobbar tillsammans!

Vi alla, hyresgäster och fastighetsägare, behöver i samverkan hjälpas åt att dämpa effekterna avseende så väl kostnader som tillgång till energi och effekt.

Exempel på extrainsatser som fastighetsägare kan göra på kort sikt, i tillägg till det långsiktiga energieffektiviseringsarbetet:  

  • Sänka inomhustemperaturen där det är möjligt samt kontrollera de tekniska installationernas driftstider mot det verkliga behovet.
  • Minska luftflödena i lokaler som är överventilerade.
  • Minska energin till belysning genom utfasning av dåliga belysningsanläggningar och effektivisera driftstiderna med bibehållen trygghet i lokaler och områden utanför.
  • Ge praktisk enkel information till hyresgäster om hur de kan hjälpa till att sänka kostnader och energiförbrukning.

För att reducera effekttoppar över tid finns möjlighet att:

  • Lagra energi i byggnader för att minska energiförbrukning och tidsförflytta effektuttagen.
  • Minska eleffekten vid tider där elnäten är hårt belastade genom att ändra uppstart för elintensiv teknisk utrustning och påskynda installationer av effektstyrningar.
  • Tillse att höga effektförbrukare är styrda på ett lastbalanserat sätt.

Utöver dessa initiativ kommer Skandia Fastigheter inför och under kommande vinter att se över möjligheter till lokala insatser i syfte att begränsa energianvändningen. Varje extra ordinär åtgärd i en fastighet eller lokal föranleds av en konsekvensbedömning.

Vad händer om elen stängs av?

Svenska kraftnät (SVK) har meddelat att det kan bli aktuellt att beordra elnätsbolagen att koppla bort elen under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

Frånkoppling är ett kontrollerat strömavbrott och kommer att upplevas som ett sådant för elanvändare. Svenska kraftnät kommer meddela dagen innan det finns risk för frånkoppling. När i tiden frånkoppling kan komma att ske vet vi inte, men troligt är att det sker under så kallade höglasttimmar, som för närvarande definierats som måndag-fredag 08.00-11:00 och 16.00-19:00.

Klicka här för mer information om vad som sker om elen stängs av>>

Kontaktperson energifrågor

Lars Pellmark är Skandia Fastigheters chef för energi och tekniksamordning.

Energispartips

Följ nedan länkar för tips på åtgärder som kan vidtas av såväl hyresgäst som fastighetsägare och i samverkan mellan dessa båda. Ytterligare information finns tillgänglig för alla hos branschorganisationerna Belok och Fastighetsägarna:

Energimyndigheten (Varje kilowattimme räknas)

Fastighetsägarna (Energispartips för olika typer av lokaler)

Allmännyttan (Spara energi med allmännyttan)