Fastighetsägare och hyresgäster i samverkan för energieffektivisering

Energi är ett av Skandia Fastigheters fokusområden och energianvändning finns främst inom områdena el, värme och kyla. Bolaget arbetar långsiktigt och systematiskt med energieffektivisering sedan många år, och såväl energimål som energiaspekter ligger till grund för detta arbete.

Målet med energieffektivisering är att den energi som trots allt behövs, används på ett så effektivt sätt som möjligt samtidigt som utlovat inneklimat eller annan funktion upprätthålls. För att systematisera energiarbetet i den långsiktiga planeringen liksom i den dagliga driften har Skandia Fastigheter för varje fastighet kartlagt energianvändningen samt tagit fram en energiplan. Detta är ett arbetssätt som vi kommer att fortsätta bedriva.

Vi jobbar tillsammans!

Vi alla, hyresgäster och fastighetsägare, behöver i samverkan hjälpas åt att dämpa effekterna avseende så väl kostnader som tillgång till energi och effekt.

Exempel på extrainsatser som fastighetsägare kan göra på kort sikt, i tillägg till det långsiktiga energieffektiviseringsarbetet:  

  • Sänka inomhustemperaturen där det är möjligt samt kontrollera de tekniska installationernas driftstider mot det verkliga behovet.
  • Minska luftflödena i lokaler som är överventilerade.
  • Minska energin till belysning genom utfasning av dåliga belysningsanläggningar och effektivisera driftstiderna med bibehållen trygghet i lokaler och områden utanför.
  • Ge praktisk enkel information till hyresgäster om hur de kan hjälpa till att sänka kostnader och energiförbrukning.

För att reducera effekttoppar över tid finns möjlighet att:

  • Lagra energi i byggnader för att minska energiförbrukning och tidsförflytta effektuttagen.
  • Minska eleffekten vid tider där elnäten är hårt belastade genom att ändra uppstart för elintensiv teknisk utrustning och påskynda installationer av effektstyrningar.
  • Tillse att höga effektförbrukare är styrda på ett lastbalanserat sätt.

Utöver dessa initiativ kommer Skandia Fastigheter inför och under kommande vinter att se över möjligheter till lokala insatser i syfte att begränsa energianvändningen. Varje extra ordinär åtgärd i en fastighet eller lokal kommer att föranledas av en konsekvensbedömning.

Kontaktperson energifrågor

Lars Pellmark är Skandia Fastigheters chef för energi och tekniksamordning.

Energispartips

Följ nedan länkar för tips på åtgärder som kan vidtas av såväl hyresgäst som fastighetsägare och i samverkan mellan dessa båda. Ytterligare information finns tillgänglig för alla hos branschorganisationerna Belok och Fastighetsägarna:

Energimyndigheten (Varje kilowattimme räknas)

Fastighetsägarna (Energispartips för olika typer av lokaler)

Allmännyttan (Spara energi med allmännyttan)