Stundande utveckling av Spelbomskan på Odenplan, Stockholm

Läkarhuset (fastigheten Spelbomskan 9) byggdes på 1960-talet och har en central placering vid Odenplan, intill Stadsbiblioteket, Gustav Vasa kyrka och Observatorielunden. Efter år av undersökningar av byggnaden, området och ett stort planarbete har ett konkret förslag varit ute på samråd under våren. Infrastruktur och material (exempelvis fasad, hissar och stammar) som användes när byggnaden uppfördes har nått sin tekniska livslängd och byggnaden kommer att demonteras för att ersättas av en ny, som liksom den nuvarande ska utgöra ett landmärke för Stockholms stad.

Stockholms stadsutveckling, arkitektur och utveckling i stort engagerar och påverkar långt fler än bara de som bor, arbetar och vistas här idag. De beslut vi fattar nu utgör förutsättningen för vilka framtidens val kommer att bli och hur framtidens Stockholm kommer att se ut och fungera. Det är av högsta prioritet att alla ny- och ombyggnadsprojekt genomsyras av att värna våra gemensamma resurser och att minimera klimatavtryck.

Vid Odenplan, en av Stockholms viktigaste infrastrukturnoder, planerar vi nu för en ny byggnad med höga miljö- och klimatambitioner genom att begränsa utsläpp och arbeta med återbruk. Vi undersöker möjligheten att uppföra en byggnad i trä, vilket vore Stockholms första höga träbyggnad. Förutom att trä är en naturlig resurs där framställningen av virke från skogens träd inte kräver så mycket energi, så binder den växande skogen våra utsläpp av koldioxid. Den nya byggnaden byggs på samma plats och ska bidra till att stärka området med fler mötesplatser, attraktiva kontor, ökad handel och service.

Vi inventerar nu den befintliga byggnaden för att se vilka partier, till exempel fönster, som kan användas i det nya huset, någon annanstans inom Skandia Fastigheters bestånd eller säljas vidare. Eventuellt kan det finnas fasadsättning som kan användas i den kommande sockeln och befintlig betong kan komma att återanvändas som byggmaterial. Det som finns under gatunivå, i grunden, planerar vi att behålla och därtill göra vissa grundförstärkningar.

Därutöver kommer vi också att lägga stort fokus på ett levande gatuplan och att skapa en attraktiv kvartersmiljö. Det nya huset har större glasade partier i gatuplan för att skapa trygghet och nyfikenhet för de lokaler som kommer att vara innanför. Med glasets hjälp exponeras också husets tänkta trästomme. Detta blir vår tids årsring där antagandet av klimatutmaningen blir en del av gestaltningen.

Kvarteret ”Spelbomskan” är idag ett landmärke omgivet av klassisk stenstadsarkitektur och intentionen är att det ska fortsätta vara det eftersom det endast är en del av kvarteret som byggs om. Fasadarkitekturen tar avstamp i modernismens rationalism med ortogonal fasadindelning för att anpassas till sina grannbyggnader i kvarteret.

Preliminär tidplan

  • Samråd: Samrådsmöte ägde rum 9 mars 2023
  • Granskning: Första kvartalet 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: tredje kvartalet 2024

Spelbomskan

Kontor,Stadsmiljöer

Stockholm

Odengatan 69, Stockholm

Kontakt

Markus Pfister markus.pfister@skandiafastigheter.se 08-573 65 710
Övriga projekt